เรื่อง การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2566

Scroll to Top
vipnih