Home / หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่

งานธุรการ

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Comments are closed.