Home / ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

นางสนม เสริฐผล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กำกับดูแล กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายมงคลชัย รัตนอ่อน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน

นายสมพงษ์ แสนโคตร


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กำกับดูแล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ติดต่อผู้บริหารอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โทร. 042-281299 ต่อ 401

ติดต่อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โทร. 042-281299 ต่อ 402

Comments are closed.