Home / ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


รับผิดชอบ
– กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
– กลุ่มพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษา
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
นางสนม เสริฐผล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


รับผิดชอบ
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
– กลุ่มอำนวยการ
นายประสิทธิ์ คำกิ่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


รับผิดชอบ
– กลุ่มบริหารงานบุคคล
– กลุ่มนโยบายและแผน
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อผู้บริหารอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โทร. 042-281299 ต่อ 401

ติดต่อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โทร. 042-281299 ต่อ 402

Comments are closed.