Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู็ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู็ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.