Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / หลักเกณฑ์และอัตรค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต

หลักเกณฑ์และอัตรค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.