Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา)

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา)

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.