Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

About ธนวัฒน์

Comments are closed.