Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้บริหารและข้าราชการ สพป.อุดรธานี เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 11/2563
ผู้บริหารและข้าราชการ สพป.อุดรธานี เขต 4 รับชมรายการ  “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 11/2563

ผู้บริหารและข้าราชการ สพป.อุดรธานี เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรา จันทะไทย
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธาน นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบาย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการศึกษา
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน ให้สถานศึกษาเฝ้าระวังความปลออดภัยของทรัพย์สิน ของทางราชการและนักเรียนในทุกๆด้าน
2.การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 สามารถรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ย้อนหลังได้ทาง www.obectv.tv www.facebook.com/obectvonline
www.youtube.com/obectvonline

About พิทักษ์พร พานศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*