Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / ปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกค่ารักษาพลาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกค่ารักษาพลาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.