Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรงมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็ฯต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรงมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็ฯต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*