Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกและบริการชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังและขออนุญาตให้ธนาคารเข้าประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกและบริการชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังและขออนุญาตให้ธนาคารเข้าประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของหน่วยงาน

About

Comments are closed.