Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล / ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.