Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2566

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.