Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.