Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

About ธนวัฒน์

Comments are closed.