Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.