Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.