Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*