Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (page 6)

Category Archives: ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Feed Subscription

งบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจำเดือนธันวาคม 2565

Read More »

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู็ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชั่นสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)

Read More »

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Read More »

งบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Read More »

แจ้งการเบิกจ่าย ชำระค่าไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read More »