Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (page 5)

Category Archives: ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Feed Subscription

งบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจำเดือนมกราคม 2566

Read More »

หลักเกณฑ์และอัตรค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต

Read More »

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More »

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Read More »

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Read More »