Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (page 3)

Category Archives: ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Feed Subscription

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2566

Read More »

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

งบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Read More »

แบบสอบถามรายได้ของสถานศึกษา

ลิงค์ตอบแบบสอบถาม คลิก

Read More »