Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (page 2)

Category Archives: ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Feed Subscription

ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา

Read More »

ประชาสัมพันธ์การยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2565

Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธี e-bidding

Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ IC20 ด้วยวิธี e-bidding

Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ด้วยวิธี e-bidding

Read More »