Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Category Archives: ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Feed Subscription

แจ้งการเบิกจ่าย ชำระค่าไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read More »

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรงมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็ฯต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Read More »

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค

Read More »

งบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจำเดือนตุลาคม 2565

เอกสารแนบ

Read More »

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เอกสารแนบ

Read More »