Home / กิจกรรมแนะนำ (page 31)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูรุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555

จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูรุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามนโยบาย One Tablet Per Child : OTPC โดยจัด ...

Read More »

ทอดกฐินสามัคคีและทำบุญฉลองอาคารสำนักงานหลังใหม่ สพป.อุดรธานี เขต ๔

ทอดกฐินสามัคคีและทำบุญฉลองอาคารสำนักงานหลังใหม่ สพป.อุดรธานี เขต ๔

นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ ...

Read More »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน ...

Read More »

ประชุมสรุปรายงานผลการดำเเนินงานในรอบ 12 เดือน

ประชุมสรุปรายงานผลการดำเเนินงานในรอบ 12 เดือน

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 สพป.อุดรธานี โดยกลุ่มนโยบายและแผนได้มีการจัดประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ ...

Read More »

เตรียมการขอตั้งบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เตรียมการขอตั้งบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จะดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่ ...

Read More »