Home / กิจกรรมแนะนำ (page 19)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2557

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2557

ในวันที่  ๑๓  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อ ...

Read More »
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดค่านิยม ๑๒ ประการ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดค่านิยม ๑๒ ประการ

วันที่  ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔   จัดทำป้ายตามที่คณะ ...

Read More »
โครงการ”ชวนน้องท่องพุทธวจน” ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการ”ชวนน้องท่องพุทธวจน” ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดร ...

Read More »
“มหกรรมคัดลายมือ” สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

“มหกรรมคัดลายมือ” สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๙  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุด ...

Read More »
“การพัฒนาคลังข้อสอบ” พร้อมโครงการศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

“การพัฒนาคลังข้อสอบ” พร้อมโครงการศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

วันที่  ๒๔  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  นายสมัย  โสมทอง  ผู้อำนวยการ  กลุ่มนิเทศก์ศึกษา  สพป.อุดรธานี ...

Read More »