Home / กิจกรรมแนะนำ (page 16)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ ๑ ตุลาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ นายสำราญ อินทนาม เป็นประธ ...

Read More »

มุทาติคาราวะ เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มุทาติคาราวะ เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  สมาคมครูอำเภอบ้านผือ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต ๔ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สพป.อุดรธานี เขต ๔ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๒๒ กันยายน เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนัก ...

Read More »

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 22 – 26 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 22 – 26 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 22 – 2 ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต ๔ แสดงมุทิตา คารวะเกษียณวารานุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สพป.อุดรธานี เขต ๔ แสดงมุทิตา คารวะเกษียณวารานุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๑๙ กันยายน เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  และหัวหน้าส่วนราชาการในเขตอ ...

Read More »