Home / กิจกรรมแนะนำ / 12 มิถุนายน 2557
12 มิถุนายน 2557

12 มิถุนายน 2557

วันที่ 12 มิถุนายน 2557  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงาน ออกตรวจเยี่ยมและประชุมนอกพื้นที่เพื่อสรุปจุดเน้นและเป้าหมายในการพัฒนาคูณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาคูณ และโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

About ธนาดุล ภูขำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*