Home / กิจกรรมแนะนำ / ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหันเทาผักกาดย่า อ.กุดจับ เพื่อตรวจติดตาม DLTV และกระบวนการ PLC ของโรงเรียน
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหันเทาผักกาดย่า อ.กุดจับ เพื่อตรวจติดตาม DLTV และกระบวนการ PLC ของโรงเรียน

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหันเทาผักกาดย่า อ.กุดจับ เพื่อตรวจติดตาม DLTV และกระบวนการ PLC ของโรงเรียน

วัันนที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ.
ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหันเทาผักกาดย่า อ.กุดจับ เพื่อตรวจติดตาม DLTV และกระบวนการ PLC ของโรงเรียน โดยนายวิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา อ.กุดจับ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*