Home / กิจกรรมแนะนำ / โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 8 -9 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลธัญญารัตน์ สถานพินิจ เรือนจำกลาง ท้องฟ้าจำลองอุดรธานี
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 8 -9 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลธัญญารัตน์ สถานพินิจ เรือนจำกลาง ท้องฟ้าจำลองอุดรธานี

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 8 -9 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลธัญญารัตน์ สถานพินิจ เรือนจำกลาง ท้องฟ้าจำลองอุดรธานี

IMG_0896 IMG_0897 IMG_0906 IMG_0921 IMG_0923 IMG_0941 IMG_0943 IMG_0947 IMG_0951 IMG_0989 IMG_0994 IMG_0998 IMG_1000 IMG_1024 IMG_1032 IMG_1034 IMG_1038 IMG_1044 IMG_1046 IMG_1071 IMG_1073 IMG_1074 IMG_1087 IMG_1102 IMG_1103 IMG_1109 IMG_1115 IMG_1117 IMG_1118 IMG_1140 IMG_1143 IMG_1151 IMG_1156 IMG_1158 IMG_1180 IMG_1190 IMG_1201 IMG_1202 IMG_1208 IMG_1209 IMG_1211 IMG_1212 IMG_1215 IMG_1217 IMG_1218 IMG_1222 IMG_1227 IMG_1232 IMG_1235 IMG_1253 IMG_1255 IMG_1258

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*