Home / Breaking News / โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๑๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ (การจัดกิจกรรมเดิมทางไกล-อยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษลูเสือสามัญ) ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชน
บ้านแวง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*