Home / Breaking News / อบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
อบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

อบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษ ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้บันทึกการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรายงานข้อมูลนักเรียนในเว็บไซต์ DMC (Data Management Center) ข้อมูล EMIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา) ข้อมูล B-OBEC (ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลปีการศึกษา 2559 และปีต่อๆ ไป

สำหรับการอบรมนั้นได้มีการแบ่งอบรมเป็น 2 รุ่น ตามเขตอำเภอ โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เป็นการอบรมครูโรงเรียนในสังกัดฯ เขตอำเภอบ้านผือ จำนวน 72 โรงเรียน และรุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เป็นการอบรมครูโรงเรียนในสังกัด ฯ เขตอำเภอกุดจับ อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง รวม 84 โรงเรียน

 

รุ่นที่ 1  เขตอำเภอบ้านผือ

 

รุ่นที่ 2 เขตอำเภอน้ำโสม นายูง และอำเภอกุดจับ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*