Home / กิจกรรมแนะนำ / สพป.อุดรธานี เขต 4 “ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในสังกัด”
สพป.อุดรธานี เขต 4 “ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในสังกัด”

สพป.อุดรธานี เขต 4 “ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในสังกัด”

วันที่  ๖   มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔  เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจงขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวสมปอง ผิวผ่อง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนยางโกนวิทย์  และมอบประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้แก่ ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับโซนภูมิภาคระดับชนเชย ให้แก่ โรงเรียนบ้านนาคำ  สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ ภาพ/ข่าว

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*