Home / กิจกรรมแนะนำ / สพป.อด 4 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา
สพป.อด 4 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา

สพป.อด 4 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา โดย นายทนงศิลป์ จันทะแจ้ง ศึกษานิเทศฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาและการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใส สุจริต ปราศจากการคอรัปชั่นให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา โดย วิทยากร นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้ แก่คณะบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔    // สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ ภาพข่าว ICT//

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*