Home / กิจกรรมแนะนำ / สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด
สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกลไกนโยบาย ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้กำกับลูกเสือ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเทื่อม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี // สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ ภาพข่าว ICT//

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*