Home / Breaking News / ศึกษาดูงานระบบ AMSS++ สพป.อุดรธานี เขต 2
ศึกษาดูงานระบบ AMSS++ สพป.อุดรธานี เขต 2

ศึกษาดูงานระบบ AMSS++ สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 7 มกราคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานฯ (AMSS++) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ต่อไป

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*