Home / กิจกรรมแนะนำ / มุทาติคาราวะ เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มุทาติคาราวะ เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มุทาติคาราวะ เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  สมาคมครูอำเภอบ้านผือ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  จัดงานแสดงมุทิตาคารวะ คุณครูผู้ที่เกษียณอายุราชการ และแสดงถึงคุณงามความดีทีผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานมาจนถึง อายุ ๖๐ ปี เพื่อระลึกถึงและเป็นเกีรยติ เป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างต่อ คุณครูรุ่นหลังต่อไป

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*