Home / Breaking News / พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและประกวดความสามารถทางวิชาการ เมื่อ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อด4

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*