Home / กิจกรรมแนะนำ / ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 21 มกราคม 2559 ชาว สพป.อุดรธานี เขต 4 นำโดยท่านเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมกันต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  นามศรี นายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์ และนายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังษี เป็นคณะที่มาประเมินในครั้งนี้  ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพป.อุดรธานี เขต 4 ก็พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นจริงต่อคณะประเมินในช่วงเช้าและถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะได้ออกเดินทางเพื่อไปประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ที่โรงเรียนในสังกัด เป้าหมายมี 3 โรงเรียน คือโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิและโรงเรียนบ้านกลางใหญ่  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*