Home / กิจกรรมแนะนำ / ประเพณีสรงน้ำพระวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง สพป.อดรธานี เขต ๔
ประเพณีสรงน้ำพระวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง  สพป.อดรธานี  เขต  ๔

ประเพณีสรงน้ำพระวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง สพป.อดรธานี เขต ๔

วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ
สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระวัดป่านาคำน้อย  อ.นายูง  จ.อุดรธานี

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*