Home / กิจกรรมแนะนำ / ประเพณีวันสงกรานต์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ๒๕๕๗
ประเพณีวันสงกรานต์ สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  ๒๕๕๗

ประเพณีวันสงกรานต์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ๒๕๕๗

วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๓๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔
เป็นประธานในการจัดงานวันสงกรานต์  พร้อมคณะครูบุคคลากรทางศึกษาลูกจ้าง  ณ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*