Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมประธานกองผ้าป่าสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต 4
ประชุมประธานกองผ้าป่าสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต 4

ประชุมประธานกองผ้าป่าสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมถิรธัมโม สพป.อุดรธานี เขต 4 นายกมล  นามบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง ดำเนินการจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 ทั้ง 13 กลุ่ม เพื่อก่อสร้างหลังคาโดมลานเอนกประสงค์และเวทีสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

About ธนาดุล ภูขำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*