Home / Breaking News / ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556

วันที่  7 ตุลาคม 2556 ประชุมบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 4 ประจำเดือนเพื่อชี้แจงและเสนอแนวทางในการปฏิับัติงานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานในสำนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นให้งานสำเร็จด้วยความลุล่วงและมีประสิทธิภาพ 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*