Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมชี้แจงนโยบายผู้อำนวยการสถานศึกษาเขตอำเภอบ้านผือและอำเภอกุดจับ
ประชุมชี้แจงนโยบายผู้อำนวยการสถานศึกษาเขตอำเภอบ้านผือและอำเภอกุดจับ

ประชุมชี้แจงนโยบายผู้อำนวยการสถานศึกษาเขตอำเภอบ้านผือและอำเภอกุดจับ

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงานและนโยบายจุดเน้นขับเคลื่อนการจัดการด้านการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุกโรงเรียน โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในเขตอำเภอบ้านผือ และอำเภอกุดจับ เข้าประชุม ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*