Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมคำรับรองตามแผนปฏิบัติงานราชการ(ARS)ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประชุมคำรับรองตามแผนปฏิบัติงานราชการ(ARS)ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประชุมคำรับรองตามแผนปฏิบัติงานราชการ(ARS)ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔
เป็นประธานในการประชุมคำรับรองตามแผนปฏิบัติงานราชการ  (ARS)  จำนวน  ๕  กลยุทธ์  ๕๐  ตัวชี้วัด
พอคณะผู้บริหารคณะศึกษานิเทศก์  ณ  ห้องประชุมถิรธัมโมอุปถัมภ์

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*