Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐาน สพป.อุดรธานี เขต ๔
ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐาน สพป.อุดรธานี เขต ๔

ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐาน สพป.อุดรธานี เขต ๔

วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์
มอบหมายให้  รองผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  นายชัยยุทธ  เขมะสัจจกุล  เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจง
คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน  บุคลากรทางการศึกษา  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔

 

About akutampan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*