Home / กิจกรรมแนะนำ / ประกาศแต่งตั้ง”คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก”ผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการ
ประกาศแต่งตั้ง”คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก”ผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการ

ประกาศแต่งตั้ง”คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก”ผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการ

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓.๓๐  น.  รองผู้อำนวยการ  สพป.อดรธานี  เขต  ๔  นายสำราญ  อินทนาม
จัดประชุมเรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการาคัดเลือก”ผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน
สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  และดำเนินการคัดเลือก  ในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*