Home / กิจกรรมแนะนำ / ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัด สพป.อด 4
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัด สพป.อด 4

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัด สพป.อด 4

วันที่ 28 สิงหาคม 2556 กลุ่มนโยบายและแผนนำโดย นายสมภพ ศรีวงษ์ ผอ.กลุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม ได้ออกเยี่ยมชมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อติดตามดูการดำเนินงานด้านสารสนเทศ และการใช้งาน Tablet ของสถานศึกษา

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*