Home / กิจกรรมแนะนำ / 9 มิถุนายน 2557
9 มิถุนายน 2557

9 มิถุนายน 2557

วันที่ 9 มิถุนายน 2557  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอนายูง จ.อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงาน ออกตรวจเยี่ยมและประชุมนอกพื้นที่เพื่อสรุปจุดเน้นและเป้าหมายในการพัฒนาคูณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังแข้ โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์และโรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโนอุปถัมภ์) เพื่อเป็นเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและตรงเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*