Home / กิจกรรมแนะนำ / งานแสดงมุทิตาจิตลูกจ้าง สพป.อุดรธานี เขต ๔
งานแสดงมุทิตาจิตลูกจ้าง สพป.อุดรธานี เขต ๔

งานแสดงมุทิตาจิตลูกจ้าง สพป.อุดรธานี เขต ๔

วันที่  ๑๓  กันยายน  เวลา ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี เขต ๔  เป็นประธานเปิดพิธีแสดงมุทิตาจิตลูกจ้าง โรงเรียนในสังกัดและในงานจัดพิธีการบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุ ลูกจ้างโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๔ และจัดตั้งชมรมลูกจ้าง นักการ ประจำปี ๒๕๕๗  

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*