Home / กิจกรรมแนะนำ / คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขอต้อนรับ นายพิษณุ ตุลสุข สพป.อดรธานี เขต ๔
คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขอต้อนรับ นายพิษณุ ตุลสุข สพป.อดรธานี เขต ๔

คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขอต้อนรับ นายพิษณุ ตุลสุข สพป.อดรธานี เขต ๔

วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓. ๓๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าลี่ ขอต้อนรับ  นายพิษณุ  ตุลสุข  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าลี่

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*